Privacyverklaring - Korokan

1. Algemeen

Korokan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Korokan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit brengt met zich mee dat:

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens: zie puntje 10 – Contactgegevens.

2. Verantwoordelijkheden

Door uw toegang tot en uw gebruik van deze website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

Korokan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Korokan.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Korokan enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Korokan behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Korokan en dat door de loutere mededeling van informatie aan Korokan, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot een privaat gedeelte van de website van Korokan middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Korokan worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

De bestuursleden van Korokan treden op als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Korokan verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de bezoeker zelf invoert via de verschillende contactformulieren op onze website, die Korokan verkrijgt van de personen zelf via email voor doeleinden die hieronder beschreven zijn of van de koorleden van Korokan zelf tijdens de inschrijving.

3.1 Welke persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Korokan verzamelt en verwerkt, betreffen de gegevens van:

3.2 Doeleinden

Alle persoonsgegevens worden door Korokan verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Door het invullen van persoonsgegevens op de webformulieren, verstrekken de gebruikers toelating aan Korokan om deze gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Bij elke ontvangen e-mail die gebruikt worden voor marketing doeleinden (uitnodiging voor concerten) en gestuurd wordt naar de leden van de Fanclub, hebben zij steeds de mogelijkheid om definitief uitgeschreven te worden uit deze mailinglist.

3.3 Foto-, Video- en geluidsopnames

Op evenementen en concerten kunnen foto’s, video’s of geluidsopnames (hierna ‘media’ genoemd) genomen en gedeeld worden via de sociale media of op de website geplaatst.
Hierbij maken we een duidelijk onderscheid tussen:

  1. Media genomen tijdens publieke optredens of tornooien
    Deze foto’s kunnen getoond worden op de publieke website en zijn bedoeld voor marketing doeleinden en voor de aanwerving van nieuwe leden.
  2. Media genomen tijdens private evenementen georganiseerd door en/of voor Korokan
    Deze opnames worden niet publiek getoond op de publieke website. Ze worden eventueel verdeeld tussen de leden of zijn beschikbaar op een paswoord beveiligde locatie.

Aan de koorleden wordt hiervoor schriftelijke toestemming gevraagd bij de inschrijving door ondertekening van een ‘Algemene Voorwaarden’ formulier. Elke deelnemer heeft het recht om dit op elk moment te weigeren of om hun media van de website of sociale media te laten verwijderen.

4. Verstrekking aan derden

Alle door u verstrekte gegevens worden niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Een uitzondering is dat de persoonsgegevens van de actieve koorleden worden gedeeld met de overkoepelende Belgische federatie Koor & Stem vzw. Deze informatie is o.a. noodzakelijk voor de verzekering van de actieve leden:

Het leden portaal is toegankelijk door één bestuurslid (de ledenadministrator) van Korokan.

5. Bewaartermijn

Korokan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden zoals beschreven in punt 3 te realiseren en op grond van wat wettelijk is vereist. De persoonlijke gegevens van de actieve Koorleden wordt bewaard zolang zij lid zijn. Persoonsgegevens van koorleden die het koor verlaten worden overgenomen in de lijst van sympathisanten, indien zij hiervoor hun schriftelijke toestemming gegeven hebben. Persoonsgegevens van inschrijvingen voor de activiteiten worden na de activiteit verwijderd.

6. Beveiliging van de gegevens

Korokan heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

7. Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
Onderaan (puntje 10 – Contactgegevens) deze privacyverklaring vindt u onze contactgegevens.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.

8. Cookies

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen. Er wordt ook geen gebruikt gemaakt van Google Analytics en of enig andere tracking mechanisme om bezoekers statistieken te evalueren.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (commission@privacycommission.be).

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Verklaring kan te allen tijde gericht worden aan:

Korokan
Feitelijke vereniging
Amelbergastraat 26
2240 Zandhoven
België
E-mail: info@korokan.be
Web: www.korokan.be

11. Wijziging privacy statement

Korokan behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacyverklaring aan te passen.
We vragen bezoekers aan en gebruikers van onze site dan ook om ons privacy beleid regelmatig door te nemen.

 

Aangemaakt op 27 augustus 2018.

© 2007 - 2021 Milano Projects - The Art of Technology